موتور ۴ سیلندر ۱۶۰۰cc
حداکثر قدرت ۱۰۷ اسب بخار
وزن ۱۲۷۰ کیلوگرم
محصول چین / گروه بهمن
موتور ۴ سیلندر ۱۵۰۰cc
حداکثر قدرت ۱۴۰ اسب بخار
وزن ۱۵۲۵ کیلوگرم
محصول چین / گروه بهمن
موتور ۴ سیلندر ۲۰۰۰cc
حداکثر قدرت ۱۴۷ اسب بخار
وزن ۱۳۴۰ کیلوگرم
محصول ژاپن / گروه بهمن
موتور ۴ سیلندر ۲۴۰۰cc
حداکثر قدرت ۱۲۴ اسب بخار
وزن ۱۷۶۵ کیلوگرم
محصول چین / گروه بهمن
موتور ۴ سیلندر ۲۰۰۰cc
حداکثر قدرت ۱۱۱ اسب بخار
وزن ۱۳۳۰ کیلوگرم
محصول ژاپن / گروه بهمن
موتور ۴ سیلندر ۲۰۰۰cc
حداکثر قدرت ۱۱۱ اسب بخار
وزن ۱۲۵۰ کیلوگرم
محصول ژاپن / گروه بهمن
موتور ۴ سیلندر ۲۰۰۰cc
حداکثر قدرت ۲۲۲ اسب بخار
وزن ۲۱۱۰ کیلوگرم
محصول کره جنوبی / رامک خودرو
موتور ۴ سیلندر ۱۶۰۰cc
حداکثر قدرت ۱۲۸ اسب بخار
وزن ۱۳۰۰ کیلوگرم
محصول کره جنوبی / رامک خودرو
موتور ۴ سیلندر ۲۰۰۰cc
حداکثر قدرت ۱۵۰ اسب بخار
وزن ۱۶۸۰ کیلوگرم
محصول کره جنوبی / رامک خودرو